Menu
Preču grozs

Distances Līgums

Līguma puses un vispārīgā informācija

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10.1 pantu par Distances Līgumu, Pircējam veicot pasūtījumu vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, izmantojot distances saziņas līdzekļus, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

 


1. Līguma priekšmets

1.1 Pārdevējs – Interneta tirdzniecības vietnes www.buconto.com un ar to saistīto tiesību īpašnieks Buconto, SIA, reģistrācijas Nr.40203109626, juridiskā adrese:  "Misa Nr. 135", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125, faktiskā adrese: Straupes iela 5 k-1, Rīga, LV-1073; kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam.

1.2. Pircējs – patērētājs, rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies un veic pasūtījumu Interneta tirdzniecības vietnē. Reģistrējoties Interneta tirdzniecības vietnē, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti www.buconto.com Interneta tirdzniecības vietnē.

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis preces apmaksu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.  

 


2. Preces pasūtīšana

2.1 Pircējs veic preču pasūtīšanu tirdzniecības vietnē www.buconto.com, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu;

2.2 Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%;

2.3 Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā;

2.4 Lai iegādātos piedāvātās preces tirdzniecības vietnē www.buconto.com Pircējs var izvēlēties, iegādāties preces ar reģistrāciju vai bez tās;

2.5 Reģistrējoties, Pircējs būs tiesīgs iegūt papildus individuālu atlaidi pasūtītajām precēm;

2.6 Veicot pasūtījumu vai reģistrējoties, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju un ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, t.i., Vārds, Uzvārds, Kontakttālrunis, E-pasta adrese, Adrese.

2.7 Pēc reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Interneta tirdzniecības vietnē, pievienojoties ar savu paroli. Ja interneta tirdzniecības vietnes sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

2.8 Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

 

3. Datu aizsardzība

3.1 Sniedzot informāciju par sevi, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.


 
4. Apmaksas kārtība

4.1 Pēc pasūtījuma saņemšanas, uz pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pasūtījumam atbilstošs rēķins.

4.2 Par pasūtīto preci un piegādes pakalpojumu pircējs norēķinās izmantojot bankas pārskaitījumu uz Buconto, SIA rēķinā norādīto bankas konta numuru.

4.3 Pircējs veic nosūtītā rēķina apmaksu pirms Preču piegādes no Pārdevēja.

4.4 Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti rēķinā. Piegādes izdevumi tiek noteikti saskaņā ar kurjerpakalpojumu kompānijas „SIA DPD Latvija” noteiktajiem tarifiem.

4.5 Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

4.6 Ja pircējs neapmaksā nosūtīto rēķinu 3 (trīs) darbadienu laikā, Pircēja pasūtījums tiek anulēts un pasūtītās preces ilgāk netiek rezervētas.

 

5. Preces piegāde

5.1 Informācija par preces noliktavas atlikumiem un piegādes termiņiem vienmēr ir pieejama un tiek aktualizēta tirdzniecības vietnē, taču pēc pasūtījuma saņemšanas informācija par preces pieejamajiem atlikumiem noliktavā un piegādes termiņiem tiek precizēta un paziņota Pircējam.

5.2 Pasūtot preci iespējams izvēlēties vienu no diviem preces saņemšanas veidiem:

    Pasūtīto preci ir iespējams saņemt Buconti,SIA birojā – Straupes iela 5 k-1, Rīgā, LV-1073 – BEZMAKSAS;
    Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē sadarbojoties ar „SIA DPD Latvija„ kurjerpakalpojumu kompāniju un to noteiktajiem tarifiem.

5.3 Pasūtīto preci, kurai piegādes veids tika izvēlēts - saņemšana mūsu noliktavā – nepieciešams izņemt 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža kad Buconto, SIA paziņoja, ka pasūtījums ir gatavs saņemšanai iepriekš vienojoties ar Pārdevēju par datumu un laiku.

5.4 Pie preču saņemšanas, Pircējs pārbauda preču atbilstību pasūtītajām precēm, pasūtītajam daudzumam un paraksta Preču Pavadzīmi preces saņemšanas brīdī.

5.5 Nosūtot preci ar kurjerpakalpojumu kompāniju, Pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta. Preču Pavadzīme tiek nosūtīta elektroniski uz Pircēja norādīto e- pasta adresi.

5.6 Pie preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā par to jāinformē Pārdevējs, aprakstot konstatētās preces neatbilstību rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected]. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā.

 

6. Atteikuma tiesības

6.1 Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 207) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atdot iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam.

6.2 Ja Pircējs kāda iemesla dēļ vēlas atteikties no iegādātās preces, Pircējam ir jāaizpilda un jānosūta Pārdevējam par to atteikuma vēstule.

6.3 Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

    pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
    ja pasūtītās preces ir tikušas uzstādītas un ir redzamas lietojuma pazīmes;
    ja pasūtītajām precēm ir redzami vizuāli vai mehāniski bojājumi.

6.4 Pircēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam.
 
6.5 Preces atgriešanas kārtība

6.5.1 Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

6.5.2 Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota.

6.5.3 Pircējam ir pienākums atgriezt preci tā oriģinālajā un nesabojātā iepakojumā.

6.5.4 Pircējam ir pienākums saglabāt gan preces pārvadātāja dokumentus par preces saņemšanu, gan preces pārvadātāja dokumentus par preces atgriešanu Pārdevējam.

6.6 Naudas atgriešanas kārtība

6.6.1 Buconto, SIA patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja:

    prece ir bijusi lietota;
    prece ir tikusi vizuāli vai mehāniski bojāta;
    ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai preces iepakojums ir būtiski bojāts;
    atgriežamā prece nav pilnā komplektācijā vai kā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu.

6.6.2 Ja Pircējs atgriež iegādāto preci Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes izdevumi un izdevumi, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, Pircējam netiek atmaksāta un preces sūtīšanu atpakaļ Pārdevējam sedz Pircējs.

6.6.3 Naudu par atgriežamo preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu, kas tiek norādīts atteikuma veidlapā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja birojā (Straupes iela 5 k-1, Rīga, LV-1073) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

 

7. Pretenziju izskatīšanas kārtība

7.1 Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631)

7.2 Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.

 

8. Preces garantija

8.1 Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūgums rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju (ja tāda ir) un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

8.2 Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces bezmaksas garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

8.3 Visām mehāniskajām iekārtām tiek noteikta ražotāja 2 (divu) gadu garantija. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums.

8.4 Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem.

8.5 Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot garantijas tiesības, ja Pircējs acīmredzami ir nevērīgi izturējies pret iekārtu tās lietošanas laikā vai iekārta ir tikusi uzstādīta un lietota neievērojot ražotāja instrukcijas norādījumus.

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

 

9. Strīdu izšķiršanas kārtība

9.1 Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

9.2 Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā. Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

 

10. Citi noteikumi

10.1 Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2 Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

10.3 Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk